Logo
Sanderum Badminton

Vedtægter for Sanderum Badminton

§1

Foreningens navn er Sanderum Badminton. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§2

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at spille badminton og andre aktiviteter i naturlig tilknytning dertil.

§3

Som medlemmer optages alle, der acceptere at følge foreningens love. Der optages fortrinsvis aktive medlemmer, men passive medlemmer kan i særlige tillfælde optages. ind- og udmeldelse skal ske skriftelig.

§4

Medlemmernes kontingenter til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemskontingentet opkræves den 1. August for hele sæsonen. Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. Når et medlem står i restance med kontingent og vedkommende ikke efter skriftlig påmindelse betaler det skyldige beløb, kan vedkommende slettes af foreningen og kan kun optages på ny mod at betale det skyldige.

§5

Alle medlemmer har ret til at blive udmeldt af foreningen uden varsel, men uden at kunne få godtgjort kontingentet for indeværende sæson

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, ungdomsudvalgsformand, og 1 menigt bestyrelsesmedlem. To bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen i ulige år. Et bestyrelsesmedlem vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen samt en revisor. Bestyrelsen har, med ansvar overfor generalforsamlingen, den fulde kompetence til at forestå foreningens daglige drift. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær, næstformandens

§7

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun denne kan give og ændre foreningens love. Generalforsamlingens beslutninger kan ikke indbringes for domstolene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage før dennes afholdes. Indkaldelse sker ved opslag i foreningens træningslokaler. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage før dens afholdelse. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet. Alle sager, der kommer til behandling på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til gennemførelse af lovændringer kræves det dog at 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Alle medlemmer har hver 1 stemme. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der møder. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Dog skal mindst 1 medlem i bestyrelsen være 18 år eller derover.

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skrifteligt krav derom, med angivelse af hvilke emner der skal behandles. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel inden for 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget kravet om generalforsamlingens afholdese.

§9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgene punkter:

A.Valg af dirigent.

B.Forelæggelse og godkendelse af formandens og ungdomsudvalgsformandens beretninger om foreningens virksomhed i det foregående kalenderår.

C.Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående kalenderår.

D.Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

E.Godkendelse af budget for indeværende kalenderår.

F.Indkomne forslag.

G.Valg

a.2 bestyrelsesmedlemmer for to år.

b.1 bestyrelsesmedlem.

c.1 suppleant.

d.1 revisor.

H.Eventuelt. 

Skriftelig afstemning skal finde sted når 1 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det.

§10

Regnskabet skal følge kalenderåret. Revisor skal give årsregnskaberne sin revisorbemærkning og underskrive dette. Revisoren har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn når han/hun i årets løb måtte finde det påkrævet. årsregnskaberne skal forligge 7 dage for generalforsamlingens afholdelse.

§11

Bestyrelsen kan til enhver tid eksludere medlemmer der modarbejder bestyrelsen eller foreningen. Medlemmer, der ekskluderes, har ret til at møde på den første ordinære generalforsamling, hvor de kan forlange deres sag forelagt.

§12

Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer har vedlagt dette. Afhændelse af foreningens midler bestemmes på den sidste generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal evt. Midler gå til foreninger eller sammenslutninger der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

§13

Tegning og hæftelse.

A. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved ændring/flytning af konti, af den samlede bestyrelse.

B. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

C. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

D. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Nærværende vedtægter er vedtaget 26. Februar 2002 på den ordinære generalforsamling i Sanderumhallen.